Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» με ακρωνύμιο «AgriFarm», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives » με ακρωνύμιο «AgriFarm» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-A “Greece-Italy 2014-2020”

Αναρτήθηκε στις 05 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου»

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου», με προϋπολογισμό 141.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 02 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: "Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας"

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

Αναρτήθηκε στις 25 Μάιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” (Πακέτο Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.1) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBC “Greece – Albania 2014-2020”, ως ακολούθως:Τμήμα Α: Προκατασκευασμένος ΟικίσκοςΤμήμα Β: Ηλε...

Αναρτήθηκε στις 20 Μάιος 2020 Περισσότερα »
Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης» για το έτος 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/04/2020 και ώρα 11:00π.μ.    

Αναρτήθηκε στις 03 Απρίλιος 2020 Περισσότερα »
Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την πράξη με τίτλο «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 220.310,80 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κωδικός CPV: 48000000-8, 38424000-3, 32441200-8, 34970000-7, 38221000-0, 51000000-9, 72000000-5, 72222300-0, Κωδικός NUTS: EL 543 Νομός Ιωαννίνων.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2020 Περισσότερα »
Περίληψη-Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για Κέντρο Κοινότητας

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση μιας αίθουσας-γραφείου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζίτσας, στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς θα χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου, ως απορριπτέα. 1. Η προς μίσθωση αίθουσα-γραφείο, πρέπει να βρί...

Αναρτήθηκε στις 18 Μάρτιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του κτιρίου και διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου της Καπλάνειου Οικοκυρικής Σχολής στην Τ.Κ. Γραμμένου

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του κτιρίου και διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου της Καπλάνειου Οικοκυρικής Σχολής στην Τ.Κ. Γραμμένου», με προϋπολογισμό 96.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2020 Περισσότερα »
Πράξη: Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου».Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 5030888.Το έργο με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.774.193,55€.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και ...

Αναρτήθηκε στις 12 Μάρτιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: "Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας"

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας».Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 5032756.Το έργο με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 903.225,81€.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.zitsa.gov.gr.Η ...

Αναρτήθηκε στις 05 Μάρτιος 2020 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

13,02° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα